Játékszabályzat

„SULIPÓLÓ PÁLYÁZAT”

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

 

 

1.               JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK CÉLJA

 

A ”SULIPÓLÓ PÁLYÁZAT” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője az Európa Trend 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2120 Dunakeszi, Bagoly utca 13.) (”Szervező”).

 

A Játék célja magyarországi iskolai osztályközösségek támogatása, segítése. A Játék során kiosztott nyeremények kizárólag a nyertes osztályközösségek által és érdekében kerülhetnek felhasználásra.

 

2.              A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

2.1       A Játékban kizárólag Magyarországon működő általános iskolai osztályok vehetnek részt. A regisztrációnál meg kell adni az intézmény nevét címét, az osztály azonosító adatát, valamint annak a személynek az elérhetőségét (név, telefonszám), aki a program során a kapcsolattartó lesz (osztályfőnök). A kapcsolattartó személy magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, magyar állampolgár lehet, aki nem esik a 2.10 pontban meghatározott személyek körébe (”Játékos”). A kapcsolattartó személynek a Játékban történő részvételhez, a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1.    regisztrálnia kell a www.sulipolo.hu/palyazat („Weboldal”) weboldalon, amely során megadja a következő valós adatait: teljes név, e-mail cím, és el kell fogadnia a Játék Részvételi- és Játékszabályzatát („Regisztráció”) valamint

2.1.2.    határidőben be kell küldenie az osztálya pályázatát a Weboldalra történő feltöltés útján.

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”)

 

2.2           Egy Játékos legfeljebb egy Pályázatot jogosult a Szervezőnek beküldeni. A Játékos a Pályázat beküldésével kijelenti, hogy rendelkezik a beküldéséhez szükséges minden hozzájárulással és felhatalmazással. A Szervező a beküldött Pályázatokat időbeli korlátozás nélkül közzé teheti a Weboldalán.

 

2.3           A Játékosok a Regisztráció során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, e-mail cím törlése, elérhetetlensége, stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

2.4           Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

 

2.5           A Szervező a nem valós adatokat (pl. nem létező osztályközösség) megadó résztvevőket kizárja a Játékból.

 

2.6           A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

2.7           A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

2.8           A Pályázatokat, az osztályközösségeket és a nyeremény felhasználását a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost, illetve nyertes osztályt a Játékból kizárhatja, amely osztály elesik így nyereményétől.

 

2.9           A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

2.10       A Játékosok a Játékszabály elfogadásával tudomásul veszik, hogy a Játék keretében nyereményeket nem saját részükre, hanem az általuk kedvezményezett osztályközösség részére nyerhetnek. A nyertes osztály csapatvezetője vállalja és szavatolja, hogy a nyereményt jogosult átvenni, és hogy a nyereményt kizárólag a nyertes osztály érdekében, a jelen Játékszabályban rögzített célokra használja fel, együttműködve a Szervezővel.

 

3.              A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

A Játékban a 2018.március. 05 napján 00 óra 00 perctől 2018. április 30. napján 23 óra 59 percig beküldött Pályázatok vesznek részt.

 

4.              A JÁTÉK MENETE

 

4.1           A Játékban kizárólag olyan magyarországi általános iskolák osztályait indíthatják a Játékosok a nyereményekért, amelyek Magyarországon bejegyzett, közoktatást végző intézmények.

 

4.2           A Játékosok feladata, hogy az általuk képviselt osztály Pályázatát határidőben töltsék fel a Weboldalra.

 

A választható témakörök:

 

Alsósóknak:

 

-          A barátság,

-          Az én hősöm, 

-          A példaképem

-          Az álmom

 

Felsősöknek:

 

-          A barátság,

-          Az én hősöm, 

-          A példaképem

-          Az álmom

 

 

4.3           A Játékos a regisztrációval hozzájárul, hogy részére a Szervező e-mail értesítést küldjön az osztályának teljesítményéről.

 

 

5.              NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

 

5.1           A Szervező által felállított 3 tagú zsűri (a továbbiakban: „Zsűri”) az érvényes Pályázatok közül 2018. Május. 10 napján 10 óra …00 perckor összesen 3 db alsós és 3 db felsős nyertest hirdet ki. A bizottság Zsűri a döntéséről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a Zsűri tagjai aláírásukkal hitelesítenek.

 

5.2           A nyertes Pályázatok kiválasztása során a Zsűri az általa meghatározott szubjektív szempontok (pl. kreativitás, stílus) szerint mérlegel. A nyeremények odaítélése a Zsűri kizárólagos mérlegelésén alapul, amelyért a Szervező nem vállal felelősséget. A Zsűri döntése ellen bármilyen jogorvoslat lehetősége kizárt.

 

5.3           A Játékban az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra:

 

·         1 – 1 db Fődíj

A nyertes Pályázatot beküldő alsós és felsős osztály összes tagjának 1 – 1 db színes környakas póló, egyszínű egyedi ábrával. Maximum 35db osztályonként!

 

·         a második helyezetteknek járó díjak

 

A második helyezett Pályázatot beküldő alsós és felsős osztály összes tagjának 1 – 1 db fehér környakas póló, egyszínű egyedi ábrával. Maximum 35db osztályonként!

 

 

 

·         a harmadik helyezetteknek járó díjak

 

A harmadik helyezett Pályázatot beküldő alsós osztály 1 db egyedi ábrával emblémázott fadobozt kap vonalzóval, illetve ceruzákkal, míg a felsős osztály 1 db egyszínű egyedi ábrával emblémázott noteszt kap. Maximum 35db osztályonként!

 

(a továbbiakban együttesen: „Nyeremény”).

 

5.4           A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

 

5.5           A Szervező a nyertes osztályközösségeket a Játék lezárultát követően haladéktalanul értesíti a Játékos által megadott e-mail címre küldött e-mailben („Értesítés”). A Játékos az Értesítés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint felvenni a kapcsolatot a Szervezővel a Nyeremény átadása érdekében.

 

5.6           A Nyeremény átvételének feltételeként a Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a program lezárását követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

 

6.              ADÓZÁS

 

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán, adóvonzatuk és a Nyereményt felhasználására esetlegesen nyitott folyószámla nyitási költségeinek kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7.              INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

 

7.1.         A Játékról részletes információk a Weboldalon érhetők el.

 

8.              ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

 

8.1           A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 

8.1.1           a Szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás, a Játék lebonyolítása és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza; továbbá email üzeneteket küldjön,

 

8.1.2           részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

8.2           A megadott adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő végzi.

A Játék adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-140673/2018

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az info@konturreklam.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.

 

8.3           A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz és a feltöltött Pályázatok érvénytelenítéséhez vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

9.              VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

9.1           A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. téves vagy nem valós adat feltüntetése), a Nyeremények átvételének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

9.2           A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeket, a nyertes/nem nyertes státuszokat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

9.3           Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

 

9.4           Ha a Játékos a Pályázat beküldése vagy a regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

9.5           A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

 

9.6           A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

 

Budapest, 2018. február 28.

 

 

Európa Trend 2001Kft.

 

Szervező